ру́сский́к keresés
Irodánk 2020.06.02-től újra nyitva tart.
Telefonálás külföldön Telefonálás külföldön
Online utasbiztosítás kötés Online utasbiztosítás kötés
Rusturizm

ÁSZFUTAZÁSI SZERZŐDÉS

1. Szerződő felek:

A Jelen Utazási Szerződés a RUSTURIZM KFT. (1067 Budapest, Teréz krt. 23. tel: 1/2691291; adószám: 14693566-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-949236 vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában., Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartási száma: U-001240, a működéséhez előírt utazásszervezői vagyoni biztosíték összegét a QBE Biztosító Zrt. kezeli, címe: 1143 Budapest, Stefánia út 51. Telefon06/1-4601400. Fax06/1-460-1499. Ingyenes szám: 06-80-468-468, kötvényszáma: VBB/2014/203, fedezett kockázatok: a QBE biztosító kezességet vállal a biztosított által kötött utazási szerződésekből eredő, biztosítottat terhelő kötelezettségek nem megfelelő, vagy nem teljesítése esetén az utasokat ért vagyoni károk megtérítésére, ha a szerződésben meghatározott díjat számára megfizették. területi hatálya: nemzetközi) és az Utas között jön létre.

Az Utas neve:                                                       További utasok nevei:

..............................................................                                                                                                      

Lakcíme:................................................                                                                                                      

..............................................................                                                                                                     

Időpont:.................................................                                                                                                      

..............................................................                                                                                                      

Program megnevezése:...........................                                                                                                      

..............................................................                                                                                                      

Pozíciószám:..........................................                                                                                                      

..............................................................                                                                                                      

2. Az utazási szerződés létrejötte 2.1 Az általános utazási feltételeket a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 415-416 paragrafusaival, illetve az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) kormányrendeleben és a szervezett utazási formák vonatkozó 90/314/EGK

tanácsi irányelvekben foglaltak figyelembevételével rögzítettük. Kérjük, ezeket vegye figyelembe, mielőtt aláírja a szerződésünket. Az irodánkban megismerheti a vonatkozó törvényeket és szabályokat.

2.1.2 Ha az Utazási Iroda a jelentkezést csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Utazási Iroda a megrendelőt (vagy az Utast) jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról értesítette.

2.1.3 Az utazáshoz szükséges az Utazási Iroda vagy partnere által kibocsátott részvételi jegy, vagy voucher. Az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díj összegét az Utazási Iroda által készített ajánlat tartalmazza.

2.1.4 Az Utas köteles az adott országokra vonatkozó mindenkori útlevél-, esetleges vízum-, vám- és devizaszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából eredő károk az Utast terhelik.

2.2 Jelen szerződés aláírásával a megrendelő kijelenti, hogy az utazás részletes feltételeit megismerte, és azokat elfogadja. Az esetleges változásokról az Utazási Iroda írásban tájékoztatja az utast.

2. A díjfizetés feltételei és a részvételi díjak esedékessége 2.1 A részvételi díj tartalmazza az ajánlatban feltüntetett szolgáltatások árát, az Utazási Iroda eljárási díját, szervezési költségét és az ÁFA-t. A részvételi díj biztosítást nem tartalmaz. Az Utazási Irodában betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás köthető.

2.2 Az utazási szerződés megkötésekor előleg fizetendő, amely a mindenkori részvételi díj 40%-a. Amennyiben a részvételi díj nem haladja meg a 15.000,- Ft-ot, a teljes összeg befizetendő. Az utazás megkezdése előtt 30 naptári nappal az Utas köteles a teljes részvételi díjat az utazási irodának megfizetni a kapcsolódó szolgáltatások (fakultatív programok, repülőtéri illetékek, stb.) díjával együtt. Abban az esetben, ha a jelentkezés az utazás megkezdése előtti 30 naptári napon belül történik, a részvételi díjat és a kapcsolódó szolgáltatások díjait egy összegben köteles az Utas megfizetni.

Az Utazási Iroda a teljes díj befizetéséről az Utas részére nyugtát vagy kérése esetén számlát állít ki. Ha az Utas a megadott opciós határidőig fizetési kötelezettségének nem tesz eleget az Utazási Iroda a megrendelést törli..

2.3 Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, díjszabási vagy hatósági ár, valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő devizaforint árfolyamának időközi változása miatt az Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 naptári nappal a részvételi díjat felemelheti. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek mértékének emelkedésével. Az Utazási Iroda a meghirdetett árakat a CIB Bank Zrt. mindenkori eladási árfolyamán számított 1 EUR = 310,- Ft árfolyamig tartja. Az ezt meghaladó árfolyamváltozást az eladási árakban év közben is érvényesítheti. Az áremelkedésről minden esetben írásban tájékoztatja az Utast.

2.3.1 Ha a részvételi díj emelése a 10%-ot meghaladja, akkor az Utas az erről kapott értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül a szerződéstől – személyesen vagy írásban (ajánlott levélben) – díjmentesen elállhat.

3. Az utazási szerződés megszűnésének esetei és jogi következményei 3.1 Az Utazási Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában az utazás megkezdése előtti 20. napig a szerződéstől elállhat. Ez esetben az Utas jogai a következők:

- igényt tarthat az eredetivel azonos értékű szolgáltatásra, ha ennek biztosítására az utazási vállalkozónak lehetősége van. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli; ha alacsonyabb, akkor az Utazási Iroda a különbözetet az Utasnak megtéríti.

- kérheti a teljes részvételi díj visszatérítését, valamint az utána járó jegybanki alapkamat időarányos részét.

3.1.1 Az Utazási Iroda utazásközvetítői tevékenységgel kapcsolatos polgári és jogi felelősségi szabályok (Ptk. 399. Szakasz) alkalmazása során sztrájk, háborús és politikai konfliktus, közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, valamint légitársaságok által egyoldalúan kötött és érvényes felelősségi korlátozások a fent idézett Ptk. 399. szakasz 1. bekezdésébe tartozó olyan ellehetetlenülési oknak minősülnek, amelyért egyik felet sem terheli felelősség, mivel azok saját akaratuktól függetlenül merültek fel. Az itt felsorolt okokból bekövetkezett változásokért az Utazási Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik.

3.1.2 Az Utazási Iroda elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot – külső körülmény veszélyezteti. E körülményekért az Utazási Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díjat – a felmerült költségek levonása után – visszafizeti.

3.2 Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot, hogy szervezett útjainál indokolt esetben, kártérítési felelősség nélkül, a szálláshelyet kategórián belül megváltoztassa, valamint a programokat azonos jellegűre és értékűre felcserélje, az útvonalat az egyes tervezett célállomások figyelembe vételével megváltoztassa. Bizonyos esetekben az Utazási Iroda magasabb kategóriájú szállodát is felajánl, amennyiben az utas(ok) azt elfogadjá(k), a díjkülönbözet az utas(oka)t terheli. Az Utazási Iroda ilyen változásokhoz csak indokolt esetben folyamodik.

3.3 A foglalások módosításának Utazási Iroda felé fizetendő ügyintézési díja 5.000 Ft/módosítás, 5.000 Ft alatti utak esetében 1.000 Ft/módosítás. A módosítással járó (ügyintézési díjon felüli) többletköltségek az Utast terhelik.

3.4 Az indulást megelőző 45. napon kívüli, bármiféle indokkal történő lemondás esetén az Utasnak – foglalásonként 5.000,- Ft/fő költségátalányon kívül – a teljes befizetett összeg visszajár; ha előzetesen egyéb kikötés, különleges feltétel nem volt.

3.5 Lemondási feltételek (amennyiben az utas részére elkészített egyéni ajánlat másképp nem rendelkezik):

Egyéni Utas esetén az alábbiak szerint:

- 61 napon túli lemondás esetén nem számít fel költséget az iroda

- 60-36 nap között a teljes részvételi díj 10%-a nem térítendő vissza

- 35-21 nap között a teljes részvételi díj 40%-a nem térítendő vissza

- 20-9 nap között a teljes részvételi díj 60%-a nem térítendő vissza

- 8 napon belül történő lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a fizetendő kötbérként.

Csoportok (min. 15 fő vagy min. 10 szoba) esetén az alábbiak szerint:

- 45 napon túli lemondás esetén nem számít költséget fel az iroda

- 44-30 nap között a teljes részvételi díj 40%-a nem térítendő vissza

- 29-15 nap között a teljes részvételi díj 60%-a nem térítendő vissza

- 14 napon belül történő lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a fizetendő kötbérként.

Amennyiben a lemondás az elutazás napján történik, vagy nem történik, de a Megrendelő nem jelenik meg az utazáson a teljes részvételi díj vissza nem térítendő.

Lemondási időponton azt kell érteni, amikor az Utas elállási szándékát írásban bejelenti, és arról az Utazási Iroda tudomást szerzett.

Az Utazási Iroda az Utasnak visszajáró részvételi díj összegéből vonja le a fizetendő költségtérítést.

4. További feltételek 4.1 Az Utazási Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő (pl. szálloda) útján teljesíti, de mentesül a felelősség/kártérítési kötelezettség alól, ha bizonyítható, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható volt.

A közlekedési társaságok által okozott kárért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal. Felhívjuk figyelmét, hogy a közlekedési társaságok a menetrendben vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontoktól eltérhetnek, szükség esetén típus vagy társaság cseréjére is sor kerülhet. A késedelmes indulás vagy transzfer miatt elmaradt programokért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal. A megengedettnél súlyosabb vagy nagyobb méretű poggyász szállításáért a többlet díj az Utast terheli. Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot, hogy szervezett útjainál indokolt esetben, kártérítési felelősség nélkül az autóbuszon az előre lefoglalt ülőhelyeket módosítsa.

4.2 A szolgáltatásokkal szembeni kifogásokat mindig a panaszra okot adó esemény helyszínén az Utazási Iroda képviselőjének, vagy a helyszíni szolgáltatónak, ill. képviselőjének haladéktalanul jelezni kell, aki köteles a kifogás(oka)t jegyzőkönyvbe foglalni, s annak egy példányát az Utasnak átadni. Az esetleges kárigényt a hazaérkezést követő 3 munkanapon belül írásban kell jelenteni, mellékelve a helyszínen felvett jegyzőkönyv eredeti példányát, abban az irodában, amelyikkel az Utas jogviszonyban áll. Az Utazási Iroda a kárigény jogosultságát felülvizsgálja, és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az Utast. Amennyiben az Utas a

kifogását nem közölte a helyszínen – orvoslás, vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából -, illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, az Utazási Iroda mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

4.3 Az Utas poggyászának őrizetéről maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállításra vagy megőrzésre az Utazási Iroda vagy közreműködője átvette.

4.4 Amennyiben a fakultatív program kellő számú jelentkező, vagy egyéb, előre nem látható körülmény miatt marad el, az előre befizetett díjat az Utazási Iroda visszafizeti.

4.5 Az Utas által megfizetett, de saját elhatározásából az utazás során igénybe nem vett programok és szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető.

4.6 Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az Utas a felelős.

4.7 Az Utazási Iroda haladéktalanul felbontja a szerződést az Utassal, ha az Utas nem tartja magát az utazási szerződésben foglaltakhoz, illetve magatartásával – figyelmeztetés ellenére is – zavarja a program menetét vagy utastársai nyugalmát. Ilyen esetben az igénybe nem vett szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető.

4.8 Az Utazási Iroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, az időjárás megváltozásából, ill. természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

4.9 Az Utazási Iroda felügyeleti szervei:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége – 1052 Budapest, Városház u. 7. – Tel: 06-1-328-0185

4.10 Az Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a felek előnyben részesítik a közös megegyezésre való törekvést.

4.11 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet szabályai az irányadók. 4.12 Az utas az utazási szerződés nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testülethez fordulhat jogorvoslatért. 4.13 A szerződő felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság (Címe: 1055 Budapest, Markó utca 25.)  kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

Az Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatos perekben a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Ezen utazási feltételek az Utazási Iroda által szervezett 2013. január 1-je utáni utazásokra érvényesek. A jogszabály(ok) időközbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabály(ok)nak megfelelően módosulnak.

Jelen utazási szerződésben foglaltakat a magam és a velem együtt utazók nevében elfogadom, és kötelező érvényűnek tekintem.

Kelt.: ………………………….....  

.................................................                          .............................................

               RUSTURIZM Kft.                                                   Utas  

Nyilatkozat

A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt aláhúzni:

-          utasként veszi igénybe (nem adóalany)

-          utasként (adóalanyként) veszi igénybe

-          más javára (adóalanyként) veszi igénybe.  

..............................................................

                            Utas

kulcs: utasbiztosítás, biztosítás Oroszországba